Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi veljavnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:

 • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3
 • vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3

Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotno-tehnične karakteristike:

 • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3
 • vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3

Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

POMEMBNO!

Naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik (zalogovnik) pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika (zalogovnika) ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje

Informativni seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ki so upravičeni do subvencije, povezava: http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Višina nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.000 € za kurilno napravo na sekance, pelete oziroma kurilno napravo s kombinirano kurjavo na lesno biomaso ali peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)
 • 1.500 € za kurilno napravo na polena

POMEMBNO!

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami se pošlje na Eko sklad pred začetkom vseh del. Naložba pred oddajo vloge NE SME BITI IZVEDENA! Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Vir: Eko sklad